\
 
 
 

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 895

0

Бекітемін:

Алматы ?аласы Білім бас?армасыны? «26 жалпы білім беретін мектеп»

коммуналды? мемлекеттік мекемесі

Елеунурова Баян Абдрамановна

 

Шешім №79-пр к?ні 20.05.2014ж.

 

 

КОНКУРСТЫ? ??ЖАТТАМА

Мектеп о?ушыларын ысты? тама?пен тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызмет

(конкурс атауын к?рсету)

 

Конкурсты ?йымдастырушы : Алматы ?аласы Білім бас?армасы «№26 жалпы білім

беретін мектеп» коммуналды? мемлекеттік мекемесі.

За?ды мекенжайы: Алматы ?аласы, Алатау ауданы, Шанырак -2 ы.а., Жан?ожа батыр к-сі, 202 ?й., тел: +7(727)245-99-68,факс - 275-83-60, 245-99-88.

Пошта мекенжайы: Алматы ?аласы, Алатау ауданы, Шанырак -2 ы.а., Жан?ожа батыр к-сі, 202 ?й. , galiya_soltanbek@mail.ru, веб.сайт http://26.alschool.kz

БСН 000940001515

Банк реквизиттері: «?Р ?аржы министрлігіні? ?азынашылы? Комитеті» ММ

ЖСК: KZ470705023603987001 А?шаны уа?ытша орналастыру ?олма-?ол а?шасыны? ба?ылау шоты:

БСК: KKMFKZ2A

Шот валютасы: KZT

Кбе : 12

1.Жалпы ережелер

1.Алматы ?аласы Білім бас?армасы «№26 жалпы білім беретін мектеп» коммуналды? мемлекеттік мекемесінде білім алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілген ?ызметті (б?дан ?рі – к?рсетілетін ?ызмет)алушыларды? жалпы саны - 2673_білім алушыны ??райды, оны? ішінде жекелеген санатта?ы білім алушылар - 1311.

Білім алушыларды тегін тама?тандыруды ?йымдастыру?а бюджет ?аражаты есебінен б?лінетін сома 30362 500,00 (??С есепке алма?анда)те?гені ??райды.

Бір білім алушыны тама?тандыру ??ны конкурсты ?йымдастырушы белгіленген ??ннан аспайды.

2.Осы конкурсты? ??жаттама мыналар:

1)Осы конкурсты? ??жаттама?а 1-?осымша?а с?йкес к?рсетілетін ?ызметтерді алушылар санаттарыны? тізбесі;

2)Осы конкурсты? ??жаттама?а 2-?осымша?а с?йкес техникалы? тапсырманы;

3)Осы конкурсты? ??жаттама?а 3,4- ?осымшалар?а с?йкес за?ды ж?не жеке т?л?алар ?шін конкурс?а ?атысу?а арнал?ан ?тінімді;

4)Осы конкурсты? ??жаттама?а 5-?осымша?а с?йкес ?леуетті ?нім берушіні? біліктілігі туралы м?ліметтерді;

5)Осы конкурсты? ??жаттама?а 6-?осымша?а с?йкес не??рлым сапалы ?ызмет к?рсетуді ?сынатын конкурсты? же?імпазын ай?ындау ?шін критерийлер тізбесін ?амтиды.

3.Конкурс?а ?атыск?а ниет білдірген ?леуетті ?нім беруші конкурс?а ?атысу?а ?тініммен ?оса орта білім беру ?йымдарыны? білім алушыларын тегін тама?тандыруды ?амтамасыз ету ?шін бюджет ?аражаты есебінен б?лінген соманы? бір пайызы м?лшерінде конкур?а ?атысу?а арнал?ан ?тінімді ?амтамасыз етуді:

1)Конкурсты ?йымдастырушыны? (тапсырыс берушіні?) мынадай банк шотында

БСН: 000940001515, ЖСК: KZ470705023603987001, БСК:KKMFKZ2A, банк «?Р ?аржы министрлігіні? ?азынашылы? Комитеті» ММ , орналастырыл?ан а?шаны? кепілдік берілген а?ша жарнасы;

2)Осы конкурсты? ??жаттама?а 7-?осымша?а с?йкес банктік кепілдік нысанында енгізеді.

 

2.?леуетті ?нім берушілерді конкурс туралы хабардар ету

 

4.Конкурсты ?йымдастырушы конкурсты? ??жаттама бекітілген куннен бастап к?нтізбелік бес к?н ішінде, біра? ?леуетті ?нім берушілер конкурс?а ?атысу?а ?тінімдер беретін со?гы кунге дейін кемінде кунтізбелік жиырма к?н ?ал?анда Орта білім беру ?йымдарында білім алушыларды тамактандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызметтерді берушілерді та?дау ?а?идаларыны? 2-?осымшасына с?йкес нысан бойынша интернет ресурс туралы хабарландыруды орналастыру ар?ылы ?леуетті ?нім берушілерді хабардар етеді.

5.Конкурсты? ??жаттаманы? к?шірмелері интернет-ресурста орналастырылады ж?не ?леуетті ?нім берушілерге ?а?аз т?рінде беріледі.

6.Конкурсты? комиссияны? хатшысы конкурс ?атысушыларына конкурсты? ??жаттаманы? ?а?аз т?ріндегі к?шірмелерін ?ол ?ой?ызып береді ж?не деректерді конкурсты? ??жаттаманы? к?шірмесін ал?ан т?л?аларды тіркеу журналына енгізеді.

7.Т?л?аларды тіркеу журналында конкурс атауы мен ?ткізу мерзімі, ?леуетті ?нім берушіні? не за?ды т?л?а ?кіліні? тегі, аты, ?кесіні? аты, жеке ку?лігіні? н?мірі, орналас?ан жері мен байланыс телефондары, конкурсты? ??жаттама к?шірмесін алу уа?ыты мен к?ні к?рсетіледі.

8.Т?л?алады тіркеу журналы тігіледі, беттері н?мірленеді, со??ы пара?ы конкурсты ?йымтастырушыны? м?рімен бекітіледі.

 

3.Конкурс?а ?атысу?а конкурсты? ?тінімді ресімдеу

 

9.Конкурс?а ?атысу?а ?тінім:

1)Осы конкурсты? ??жаттама?а 3,4- ?осымшалар?а с?йкес мемлекеттік ж?не орыс тілдерінде жасал?ан ж?не ?леуетті ?нім берушіні? ?олы ?ойылып, м?рімен ку?ландырыл?ан ?тінімді;

2)Конкурсты? ??жаттаманы? талаптарына с?йкес ?леуетті ?нім беруші ??жаттарын тізбесін ?амтиды:

За?ды т?л?алар ?шін ???ы?ты? ?абілеттілгін (за?ды т?л?аны мемлекеттік тіркеу туралы ку?лікті? к?шірмесін немесе аны?тама , за?намада белгіленген т?ртіппен бекітілген жар?ы к?шірмесі), жеке т?л?алар ?шін – азаматты? ?абілеттілігін (к?сіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы ??жат, жеке ку?лігіні? к?шірмесі) растайтын нотариат ку?ландырыл?ан??жаттар;

Осы конкурсты? ??жаттама?а 8-?осымша?а с?йкес ?леуетті ?нім берушіге ?ызмет к?рсететін банкті? немесе банк филиалыны? банкті? (банк филиалыны?) бірінші басшысыны? немесе оны? орынбасарыны? ?олы ?ойылып, банк м?рі бар ?леуетті ?нім берушіні? ?аза?стан Республикасы ?лтты? Банкі Бас?армасыны? ?аулысымен бекітілген Екінші де?гейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі ж?не ипотекалы? компанияларды?ы бухгалтерлік есеп шоттарыны? ?лгі жоспарына с?йкес банкті? немесе банк филиалыны? алдында?ы міндеттемелеріні? барлы? т?рлері бойынша аны?тама берілген к?нні? алдында?ы ?ш айдан к?п созыл?ан мерзімі ?ткен берешекті? жо?ты?ы туралы аны?таманы? т?пн?с?асы (егер ?леуетті ?нім беруші бірнеше екінші де?гейдегі банктерді? немесе филиалдарды?, сондай а? шетелдік банкті? клиенті болып табылса, осы аны?тама осындай банктерді? ?р?айсысынан ?сынылады). Аны?тама конкурсты? ?тінімдер бар конверттер ашылатын кунні? алдында?ы бір айдан кешіктірілмей алынуы тиіс;

Конкурсты? ?тінімдер бар конверттерді ашу к?ніні? алдында?ы бір айдан кешіктірмей алын?ан ?ш айдан астам салы? берешегіні? , міндетті зейнета?ы жарналары ж?не жинактаушы зейнета?ы ?орларына ?леуметтік аударымдар бойынша берешегіні? жо? екені туралы (т?леу мерзімі ?аза?стан Республикасыны? за?намасына с?йкес кейінге ?алдырыл?ан жа?дайларды ?оспа?анда) салы? органы басшысыны? не орынбасарыны? ?олы ?ойылып, м?рімен бекітілген не e-gov электронды? ?кіметі порталы ар?ылы алын?ан салы? органыны? белгіленген нысанда?ы аны?тамасыны? т?пн?с?асы;

Бар болса ??С (?осыл?ан ??н салы?ы) бойынша есепте т?р?аны туралы ку?лікті? к?шірмесі ;

Осы конкурсты? ??жаттама?а 7-?осымша?а с?йкес конкурс?а ?атысу?а банктік кепілдік немесе кепілдік берілген а?шалай жарна т?рінде ?тінімді ?амтамасыз етуді растайтын т?пн?с?асы ;

Осы конкурсты? ??жаттама?а 2- ?осымша?а с?йкес к?рсетілетін ?ызметтерді? сапалы? ж?не санды? сипаттамалары ай?ындал?ан техникалы? тапсырма. Техникалы? тапсырмада міндетті т?ртіппен о?ушыларды сапалы, те?герімделген ж?не ?ауіпсіз тама?тандыруды ?амтамасыз ету ?шін талап етілетін перспективалы? м?зір к?рсетіледі;

Осы конкурсты? ??жаттама?а 5- ?осымша?а нысан бойынша ?ызметкерлерді? біліктілігі туралы м?ліметтер.

 

4.Конкур?а ?атысу?а ?тінімді беру т?ртібі

 

10. Конкурс?а ?атысу?а ?тінімдерді конкур?а ?атысушылар конкурсты ?йымдастырушы?а ?олма-?ол немесе почта байланысын пайдалана отырып : 25.06.2014ж. к?ні са?ат 10:00 ді ?оса ал?анда мерзіміне дейін Алматы ?аласы, Алатау ауданы, Шаныра?-2 ы.а., Жан?ожа батыр к-сі 202 ?й, кабинет №13, конкурсты? ??жаттаманы ?абылдау мен тіркеуге жауапты есепші - Солтанбекова Г.А. береді.

11. Конкурсты? комиссияны? хатшысы ?тінімдері бар конверттерді ?абылдайды ж?не ?тінімдерді тіркеу журналына конкурска ?атысу?а ?тінім берген ?леуетті ?нім беруші туралы м?ліметтерді енгізеді.

12. Конкурс?а ?атысу?а ?тінімдерді тіркеу жірналында ?ткізу мерзімі туралы, конкурсты ?йымдастырушы, ?леуетті ?нім беруші ж?нінде м?ліметтер, атауы мен почта мекенжайы, ЖСН, жеке ку?лігі, ?тінімді тіркеу к?ні мен уакыты к?рсетіледі.

К?рсетілген журнал?а ?тінімдерді тіркеуден бас тарту себебін к?рсете отырып, ?леуетті ?нім берушілер туралы м?ліметтер енгізіледі.

Конкурс?а ?атысу?а ?тінімдерді тіркеу журналы конкурсты? ??жаттама к?шірмелерін ал?ан адамдарды тіркеу журналына ??сас ресімделеді.

13. Конкурсты ?йымдастырушы бекіткен мерзім ?ткеннен кейін ?сыныл?ан ?тінімдер тіркелуге жатпайды ж?не ?леуетті ?нім берушілерге ?айтарылады.

 

5.Конкурс ?тінімдері бар конверттерді конкурсты? комиссияны? ашуы

 

14.Конкурсты? комиссия конкурс?а ?атысу?а ?тінімдері бар конверттерді ашуды конкурсты? ??жаттамада конкурсты ?йымдастырушы к?рсеткен 25.06.2014ж. к?ні, 15:00-де, мектепті? №7 кабинетінде конкурсты? комиссия м?шелеріні?  ?атысуымен ?ткізеді.

15.Конкурсты? комиссияны? т?ра?асы ?атысушылар?а конкурсты? комиссияны? ??рамы, белгіленген мерзімде конкурс?а ?атысу?а ?тінімді ?сын?ан ?леуетті ?нім берушілерді? саны туралы хабарлайды.

16.Комиссия хатшысы конкурска ?атысуга ?тінімді ?сын?ан т?л?аларды тіркеу журналына енгізілген м?ліметтерді жариялайды ж?не ?леуетті ?нім берушілерді? конкурс?а ?атысу?а ?тінімдері бар конверттерін ашады.

17.Конкурсты ?йымдастырушыны? хабарландыруында белгіленген мерзімде ?сыныл?ан конкурс?а ?атысу?а ?тінімдері бар конверттер ашылу?а жатады.

18.Конверттерді ашу хаттамасы Орта білім беру ?йымдарында білім алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызметтерді берушілерді та?дау ?а?идаларыны? 3-?осымшасына с?йкес ресімделеді, о?ан конкурсты? комиссияны? м?шелері ?рбір пара?ын ж?не со?ына ?олын ?ояды ж?не ?леуетті ?нім берушілерді? ?тінімдері бар конверттер ашыл?ан куннен бастап к?нтізбелік ?ш куннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.

 

6.Конкурсты? ?тінімдерді ?арау

 

19.Комиссия ?тінімдер бар конверттер ашыл?ан куннен бастап кунтізбелік бес к?н ішінде конкурс?а ?атысу?а р??сат беру ?шін ?тінімді толы?ты?ы ж?не конкурсты? ??жаттама?а с?йкестігі т?р?ысынан ?арайды.

20.Конкурс?а ?атысу?а ?тінімдер ?сын?ан, конкурсты? ??жаттама талаптарына с?йкес келмейтін ?леуетті ?нім берушілер конкурс?а жіберілмейді.

21.Конкурсты? комиссия конкурсты? ??жаттама талаптарына с?йкес келмейтін ?леу?тті ?нім берушілерді ай?ындайды ж?не оларды конкурс?а ?атысушылар ретінде таниды.

22.Отырыс конкурс?а р??сат беру туралы хаттамамен ресімделеді, оны? ?рбір пара?ына ж?не со?ына конкурсты? комиссияны? барлы? м?шелері ?олын ?ояды.

23.Комиссия Орта білім беру ?йымдарында білім алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызметтерді берушілердіта?дау ?а?идаларыны? 4-?осымшасына с?йкес ?зіні? шешімін конкурска р??сат беру хаттамасымен ресімдейді.

?ол ?ойыл?ан р??сат беру хаттамасы комиссия отырысы ?ткен куннен бастап к?нтізбелік екі куннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.

24.Конкурсты ?йымдастырушы не??рлым сапалы к?рсетілетін ?ызметті ?сынатын конкурс же?імпазын ай?ындау ?шін ?нім берушіні та?дау критерийлерін к?здейді.

25.Комиссия конкурс?а ?атысу?а р??сат беру хаттамасы жариялан?ан с?ттен бастап к?нтізбелік екі к?н ішінде осы ?лгілік конкурсты? ??жаттама?а 6-?осымша?а сай ?лшемдерге с?йкес же?імпазды ай?ындау ?шін р??сат берілген ?леуетті ?нім берушілерді? ?тінімдерін ба?алайды ж?не салыстырып тексереді.

26.Конкурсты? комиссияны? ?тінімді конкурсты? ??жаттама талаптарына с?йкестендіруге байланысты ?рекетіне жол берілмейді.

?тінімді с?йкестендіру деп конкурсты? комиссияны? ?тінімді жетіспейтін ??жаттармен толы?тыру?а , ??жаттарды алмастыру?а, тиісінше ресімделмеген ??жаттарды д?рыстау?а ба?ыттал?ан ?рекеті т?сініледі.

27.Егер не??рлым ?здік сипаттамалары бар к?рсетілген ?ызмет ?сыныл?ан жа?дайда, ?леуетті ?нім берушіні? техникалы? тапсырмасыны? конкурсты? ??жаттамада к?рсетілген тапсырма?а с?йкес болмауына жол беріледі.

28.Барынша к?п балл жина?ан ж?не бас?а ?леуетті жеткізушілермен салыстыр?анда міндеттемелерді е? ?здік орындау шарттарын ?сын?ан ?леуетті ?нім беруші конкурс же?імпазы танылады.

Егер конкурста ??жаттаманы? талаптарына с?йкес ?тінімді ?сын?ан ж?не Орта білім беру ?йымдарында білім алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызметтерді берушілерді та?дау ?а?идаларыны? талаптарына с?йкес келетін бір ?леуетті ?нім беруші ?атыс?ан жа?дайда , ол конкурс же?імпазы болып танылады.

29.Конкурсты? комиссияны? т?ра?асы, ол болма?ан жа?дайда т?ра?а орынбасары конкурсты? комиссияны? отырысына ?атысып отыр?ан т?л?алар?а конкурс н?тижелері мен же?імпазын жариялайды.

30.Конкурс ?орытындылары туралы хаттама Орта білім беру ?йымдарында білім алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызметтерді та?дау ?а?идаларыны? 5-?осымшасына с?йкес ресімделеді, о?ан комиссияны? м?шелері ?рбір пара?ына ж?не со?ына ?олын ?ояды.

31.Конкурс ?орытындылары туралы хаттама?а ?ол ?ойыл?ан куннен бастап екі ж?мыс к?ні ішінде конкурсты ?йымдастырушы конкурс ?орытындылары туралы хаттаманы интернет –ресурста орналастырады.

32.?леуетті ?нім беруші конкурс?а ?атысу?а ?тінімді ?амтамасыз етуді ол конкурс же?імпазы ретінде ай?ындал?ан жа?дайда шарт жасасуды? ж?не шартты орындауды? ?амтамасыз етуін кепілі ретінде енгізеді.

33.?леуетті ?нім беруші конкурска ?атысу?а ?тінімді ?амтамасыз етуді конкурс?а б?лінген соманы? бір пайызы к?лемінде енгізеді.

34.?леуетті ?нім беруші осы ?лгілік конкурсты? ??жаттама?а 7-?осымша?а с?йкес банктік кепілдік немесе кепілдік берілген а?ша жарнасы т?рінде конкурсты? ?тінімді ?амтамасыз етуді енгізеді, ол конкурсты ?йымдастырушыны? банк шотына енгізеді.

35.?тінімді ?амтамасыз етуді? ?олданылу мерзімі- конкурс ?тініміні? ?олданылу мерзімінен кем емес.

36.?амтамасыз ету жо? конкурс?а ?атысу?а ?тінімдерді конкурсты? комиссия кері ?айтарады.

37.?леуетті ?нім берушіні? т?тастай ал?анда, ?шінші т?л?аларды не конкурс?а ?атысу?а ?тінім мерзіміні? ая?талуына дейін енгізілген кепілдік берілген а?ша жарнасы б?лігінде талап ету ???ы?ыны? туындауына ?келетін іс-?имылдарына жол бермейді.

38.Конкурсты ?йымдастырушы конкурс?а ?атысу?а ?тінімді ?амтамасыз етуді мынадай:

1)Же?імпаз деп ай?ындал?ан ?леуетті ?нім беруші шарт жасасудан жалтар?ан;

2)Конкурсты? же?імпазы шарт жасасып, конкурсты? ??жаттамада белгіленген шартты? орындалуын ?амтамасыз етуді енгізу ж?не (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындама?ан не уа?тылы орындама?ан не уа?ытылы орындама?ан жа?дайларда ?айтармайды.

39.Конкурсты ?йымдастырушы ?леуетті ?нім берушіге ?зі енгізген конкурс?а ?атысу?а ?тінімді ?амтамасыз етуді мынадай жа?дайларды? бірі бастал?ан к?ннен бастап к?нтізбелік ?ш к?н ішінде ?айтарып береді:

1)Конкурс?а ?атысу?а р??сат беру туралы хаттама?а ?ол ?ойылуы. К?рсетілген жа?дай конкурс?а ?атысу?а жіберілген ?леуетті ?нім берушілерге ?олданылмайды;

2)Конкурс ?орытындылары туралы хаттама?а ?ол ?ойылуы.К?рсетілген жа?дай конкурс же?імпазы болып ай?ындал?ан конкурс?а ?атысушы?а ?олданылмайды;

3)Шартты? к?шіне енуі ж?не конкурс же?імпазыны? шартты? орындалуын ?амтамасыз етуді енгізуі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы ?аласы Білім бас?армасы

«№26 жалпы білім беретін мектеп»

мемлекеттік мекемесінде білім

алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру

бойынша к?рсетілген ?ызметтерді

берушілерді та?дау ж?ніндегі

конкурсты? ??жаттама?а

1-?осымша

 

 

 

 

 

 

 

К?рсетілетін ?ызметті алушылар санатыны? тізбесі

Алматы ?аласы Білім бас?армасы «№26 жалпы білім беретін мектеп» мемлекеттік мекемесінде «білім алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру» бойынша конкурс

Конкурсты ?йымдастырушыны? атауы

Білім беру ?йымында?ы к?рсетілетін ?ызметті алушыларды? жалпы саны

Онын ішінде бюджет ?аражаты есебінен тегін тама?тандырумен ?амтамасыз етілетін білім алушылар

?ызметті к?рсету мерзімдері

?ызметті к?рсету орны

Білім алушыларды тегін тамактандыруды ?амтамасыз етуге бюджет ?аражаты есебінен б?лінген сома

1

2

3

4

5

6

7

1

Алматы ?аласы Білім бас?армасы «№26 жалпы білім беретін мектеп» ММ

2673

1311

?ырк?йек- желто?сан 2014ж.

Алматы ?аласы, Алатау ауданы, Шанырак-2 ы.а. Жан?ожа батыр к-сі, 202 ?й.

30362 500,00 (??С есепке алма?анда)

02.06.2014г.

№26 ЖБМ КММ

Директоры Б.А.Елеунурова М.П.

Алматы ?аласы Білім бас?армасы

«№26 жалпы білім беретін мектеп»

мемлекеттік мекемесінде білім

алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру

бойынша к?рсетілген ?ызметтерді

берушілерді та?дау ж?ніндегі

конкурсты? ??жаттама?а

2-?осымша

 

 

 

Конкурсты? ??жаттама?а техникалы? тапсырма

Алматы ?аласы Білім бас?армасыны? "№26 жалпы білім беретін мектеп" коммуналды? мемлекеттік мекемесі о?ушыларын тама?тануын ?йымдастыру бойынша ?ызмет Алматы ?аласы, Алатау ауданы, Шаныра?-2 ы.а. Жан?ожа батыр к-сі, 202 ?й мекенжайы бойынша орналас?ан орта білімберу ?йымыны? о?ушыларына к?рсетілуі тиіс, барлы?ы2673 о?ушы, оны? ішіндегі 1311 бастауыш мектеп о?ушыларын 31.12.2014 мерзімге дейін бюджеттік ?аражат есебінен 30362 500,00 те?ге сомасына тегін тама?танумен ?амтамасыз ету керек.

К?н сайын ас м?зірін ж??ымдылы?, те?герімділік, ?ауіпсіздік талаптарына с?йкес о?ушыларды? жас ерекшеліктерін ескере отырып, міндетті т?рде бірінші-?шінші та?амдарды д?румендендірумен конкурсты? ?йымдастырушысы ?зірлейді ж?не халы?ты? санитарлы?-эпимиологиялы? саулы?ы саласында?ы у?кілетті органмен келісіледі.

?леуетті ?нім жеткізуші ?ызметтерді к?рсету кезінде келесі талаптарды ?амтамасыз етуі тиіс:

- т?тынушыларды? денсаулы?ы ?шін сапа мен ?ауіпсіздікке кепіл болатын та?амдар мен тама?тарды ?зірлеу ж?не ж?зеге асыруды? барлы? кезе?дерінде санитарлы? нормалар мен ережелерді са?тау ?шін ?ажетті жа?дайлар жасау;

- денсаулы?ыны? жа?дайы бойынша р??саттары бар, к?сіби, гигиеналы? даярлы?тан ж?не аттестаттаудан ?ткен т?л?аларды ж?мыс?а ?абылдау;

- ?рбір ?ызметкерді? медициналы? кітапшасыны? болуы;

- ж?мыс?а т?ру кезінде алдын ала ж?не барлы? ?ызметкерлерді? мерзімдік медициналы? тексерулерден уа?ытында ?туі (медициналы? мекемелермен келісім);

- к?н сайын ?ажетті ??жаттаманы ж?ргізу (бракеражды? журналдар, персоналды ірі? ж?не тыныс органдарыны? ?ткір ауруларына ?арау журналы, ж?не бас?а ??жаттар);

- ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намасына, санитарлы? ережелеріне, гигиеналы? нормативтерге с?йкес ?ызметкерлер е?бектеріні? жа?дайлары;

- ?ызметкерлерді ?ш жиынты?тан кем емес арнайы киіммен ж?не бас киіммен ?амтамасыз ету;

- технологиялы?, то?азыт?ыш, желдеткіш ж?не бас?а жабды?тарды? тиісті де?гейде ж?мыс істеуі ?амтамасыз ету ж?не ж?мысты? басталуы алдында жыл сайын тексеріс ж?ргізу;

- ?ндірістік ??ралдарды?, ыдысты?, жуатын ж?не залалсыздандыратын ??ралдарды? (?Р ?олдану?а р??сат етілген) ж?не материалды?-техникалы? жара?тандыруды? бас?а да заттарыны? жеткілікті м?лшеріні? болуы;

- ж?ргізілген ж?мыстар туралы актіні? болуымен дезинфекция, дезинсекция ж?не дератизация бойынша іс-шараларды ж?ргізу;

- ал?аш?ы медициналы? к?мек к?рсету ?шін аптечкаларды? болуы ж?не оларды уа?ытында толтырып отыру;

- семинарлар, ??гімелесулер, лекциялар ?ткізу жолымен персоналмен санитарлы?-а?артушылы? ж?мыс ?йымдастыру;

- ?рт с?ндіру ??ралдарыны? болуы. Ысты? тама? ?ызметтері бойынша бірінші рет ?атысып жат?ан ?леуетті ?нім жеткізушілер кепіл хат ?сыну?а ???ы?ы бар;

- азы? блогына келіп т?сетін азы?-т?ліктер азы?-т?лік шикізаты мен азы?-т?лік ?німдеріне ?ойылатын гигиеналы? талаптар?а с?йкес келуі тиіс, ж?не шы?арыл?ан к?ні, ?німні? са?талу мерзімі мен жа?дайларын к?рсете отырып, шы?арыл?аны, сапасы мен ?ауіпсіздігін ку?ландыратын ??жаттары болуы тиіс. Ілеспе ??жатты ?німді сатыл?анша дейін са?тау ?ажет.

- ?ызметті к?рсету кезінде ?олданылатын негізгі тама? ?німдеріні? сапасына сертификаттар (декларациялар) болуы;

- дайын тама?ты жіберу сынамалар алын?аннан кейін ?ана ж?зеге асырылады. Та?амдарды? сапасын ба?алауды ?ш адамнан кем болмайтын бракеражды? комиссия органолептикалы? к?рсеткіштер бойынша (сынама тама? дайындал?ан ыдыстан тікелей алынады) ж?ргізеді: медициналы? ?ызметкер, тама? блогыны? ?ызметкері ж?не білім беру мекемесі ?кімшілігіні? ?кілі. Бракераж н?тижесі осы санитарлы? ережелерді? 12 ?осымшасына с?йкес «дайын аспазды? ?німдерді бракераждау журналына» тіркеледі. Та?амды дайындау технологиясы б?зыл?ан кезде, сондай-а? дайын болма?ан жа?дайларда, аны?тал?ан аспазды? кемшіліктер жойыл?ан?а дейін та?ам жіберуге босатылмайды.

- к?н сайын ж?мыс басталуды? алдында медициналы? ?ызметкер білім беру мекемесіні? ?о?амды? тама?тануды ?йымдастыратын ?ызметкерлерді? ?ол терісінде ж?не денені? ашы? жерлерінде ірі? ауруларыны?, сондай-а? ангина, жо?ар?ы тыныс алу м?шелеріні? катаралды к?ріністеріні? болмауын тексереді.

- са?тауды? ерекше жа?дайларын талап ететін тез б?зылатын азы? ?німдеріні? са?талу жа?дайлары мен са?тау мерзімдерін ба?ылау ма?сатында осы санитарлы? ережелерді? 11 ?осымшасына с?йкес термометрлерді пайдаланумен (сынаптан бас?алары) то?азыт?ыш жабды?тарында са?тауды? температуралы? режимін ба?ылауды ж?ргізеді;

- технологиялы? ?дерісті? са?талуын ба?ылау ма?сатында дайындал?ан та?амдарды? ?рбір партиясынан т?уліктік сынама алынады. Т?уліктік сынаманы алуды осы санитарлы? ережелерді? 8 тарма?ында?ы сынамаларды алу бойынша ?сыныстар?а с?йкес азы? блогыны? (аспаз) ?ызметкері ж?зеге асырады. Т?уліктік сынамаларды? д?рыс алынуына ж?не са?талу жа?дайларына ба?ылауды медициналы? ?ызметкер ж?зеге асырады;

- ?ндірістік ортаны? заттары болып табылатын жабды?, м?лік, ыдыс, тара ?о?амды?тама?тандыру ?йымдарына ?ойылатынсанитарлы?-эпидимиологиялы? талаптар?а с?йкес келуі тиіс, ж?не белгіленген т?ртіпте азы? ?німдерімен байланыста болу ?шін р??сат етілген материалдардан орындалуы тиіс;

- ?ндірістік ?й-жайларда орнатыл?ан барлы? технологиялы? ж?не то?азыт?ыш жабды?тарыны? барлы?ы тиісті ж?мыс жа?дайында болуы тиіс ж?не жыл сайын оларды тексерістен ?ткізіп отыру керек;

- ?андай да бір технологиялы? жабды? істен шы??ан кезде ас м?зіріне ?згеріс енгізу керек ж?не дайын та?амдарды ?ндіру кезінде осы санитарлы? ережелерді? талаптарыны? са?талуын ?амтамасыз ету керек;

- осы санитарлы? ережелерді? талаптарына с?йкес жуу ж?не залалсыздандыру ережелерін са?тау ма?сатында бір отыратын орын?а ?ш жиынты?тан кем емес есебі бойынша жеткілікті м?лшерде асхана ыдыстарымен ж?не ??ралдарымен, сондай-а? тарату желісіні? ма?ында оны са?тау ?шін шкафтармен ?амтасыз ету туралы міндеттеме хат;

- азы? ?німдерімен байланыста болатын материалдар ?шін ?ауіпсіздік талаптарына жауап беретін тама?тануды ?йымдастыру кезінде фарфор, фаянс ж?не шыны ыдыстар(тарелкалар, таба?шалар, шыныая?тар, бокалдар) ?олданылады. Асхана ыдыстары (?асы?тар, шаныш?ылар, пыша?тар), дайын та?амдарды дайындау ж?не са?тау?а арнал?ан ыдыс тот баспайтын болаттан ж?не немесе гигиеналы? ?асиеттері бойынша ??сас материалдардан жасалуы тиіс;

- формасын ?згерткен, шеттері сын?ан, сызат т?скен, эмалі б?зыл?ан асхана ж?не ас?йлік ыдысты, алюминийден жасал?ан асхана ??ралдарын; пластмассадан ж?не баспа?тал?ан фанерадан жасал?ан та?тайларды; сызат т?скен ж?не механикалы? за?ымдан?ан та?тайшалар мен ?са? а?аш ??ралдарын пайдалану?а тыйым салынады;

- о?ушыларды? тама?тану кестесін са?тау;

- кассалы? аппараттарды? болуы;

- азы? ?німдерін ж?не азы?-т?лік шикізатын жеткізу Т?тынушыларды? ???ы?тарын ?ор?ау бас?армасы беретін ?орытындысы бар мамандандырыл?ан машиналарда ж?ргізілуі тиіс. Ж?ргізуші мен экспедиторды? жеке медициналы? кітапшалары болуы тиіс.

- о?ушыларды? тама?тануында тыйым салын?ан та?амдарды, сондай-а? газдал?ан ж?не алкогольсіз энергетикалы? сусындарды, чипсыларды, сухарилерді ж?не ??рамында генномодификациялан?ан ингридиенттер бар тама? ?німдерін, сондай-а? шайнайтын са?ыздарды тасымалдауды болдырмау туралы міндеттеме;

- мектептерді? тама?тандыру блогында жыл сайын ж?не ?ажеттілікке байланысты ж?ндеу ж?мыстарын ж?ргізу туралы міндеттеме.

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2014г.

№26 ЖБМ КММ

Директоры Б.А.Елеунурова М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы ?аласы Білім бас?армасы

«№26 жалпы білім беретін мектеп»

мемлекеттік мекемесінде білім

алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру

бойынша к?рсетілген ?ызметтерді

берушілерді та?дау ж?ніндегі

конкурсты? ??жаттама?а

3-?осымша

 

Конкурс?а ?атысу?а ?тінім

(за?ды т?л?алар ?шін)

Кімге_____________________________________________________________________

(конкурсты ?йымдастырушыны? атауы)

Кімнен ___________________________________________________________________

(?леуетті ?нім берушіні? толы? атауы)

1.Конкурс?а ?атысу?а ?міткер ?леуетті ?нім беруші туралы м?ліметтер:

?леуетті ?нім берушіні? за?ды, почта мекенжайы ж?не байланыс телефондары

 

За?ды т?л?аны? банктік деректемелері (БСН,БСК), сондай-а? за?ды т?л?а?а ?ызмет к?рсететін банкті? немесе оны? филиалыны? толы? атауы мен мекенжайы

 

За?ды т?л?аны? бірінші басшысыны? Т.А.?.

 

 

2.__________________________________________________________________________

(за?ды т?л?аны? толы? атауы)

осы ?тініммен ___________________________________________________________________

(конкурсты? толы? атауы)

конкурс?а ?леуетті ?нім беруші ретінде ?атысу?а ниет білдіреді ж?не конкурсты? ??жаттамада к?зделген талаптар мен шарттар?а с?йкес

________________________________________________________________________________

(?ажетін к?рсету керек)

?ызмет к?рсетуді ж?зеге асыру?а келісім береді.

3.__________________________________________________________________________

(за?ды т?л?аны? толы? атауы)

осы?тініммен за?намада к?зделген б?зушылы?тарды? жо?ты?ын растайды.

4.__________________________________________________________________________

(за?ды т?л?аны? толы? атауы)

конкурсты? ??жаттамамен таныс?анын ж?не конкурсты ?йымдастырушы?а ж?не конкурсты? комиссия?а ?зіні? ???ы?ты? ?абілеті, біліктілігі, сапалы? ж?не _____________________

(?ажетін к?рсету)

к?рсетілетін ?ызметтерді? ?зге де сипаттамалары туралы д?рыс емес м?ліметтерді бергені ?шін жауапкершілігі, сондай-а? ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намасында к?зделген ?зге де шектеулерді са?тауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

________________________________________________________________________________

(за?ды т?л?аны? толы? атауы)

Осы конкурс?а ?атысу?а ?тінімде ж?не о?ан ?оса берілетін ??жаттарда м?ндай д?рыс емес м?ліметтерді бергені ?шін ?зіне толы? жауапкершілікті ?абылдайды.

5.Осы конкурсты? ?тінім ____ к?н ішінде ?олданылады.

6._________________________________________________________________________

(за?ды т?л?аны? толы? атауы)

же?імпаз деп таныл?ан жа?дайда, біз шартты? орындалуын ?амтамасыз етуді шартты? жалпы сомасыны? ?ш пайызын ??райтын сомада енгізіге міндеттенеміз.

7.Конкурс?а ?атысу?а ?тінім бізді? арамызда?ы міндетті шартты? р?лін ат?арады.

 

К?ні

Басшыны? ?олы _________________М.О.

(Т.А.?., лауазымын к?рсету)

 

 

 

Алматы ?аласы Білім бас?армасы

«№26 жалпы білім беретін мектеп»

мемлекеттік мекемесінде білім

алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру

бойынша к?рсетілген ?ызметтерді

берушілерді та?дау ж?ніндегі

конкурсты? ??жаттама?а

4-?осымша

 

Конкурс?а ?атысу?а ?тінім

(жеке т?л?а ?шін)

Кімге_____________________________________________________________________

(конкурсты ?йымдастырушыны? атауы)

Кімнен ___________________________________________________________________

(?леуетті ?нім берушіні? толы? атауы)

8.Конкурс?а ?атысу?а ?міткер жеке т?л?а (?леуетті ?нім беруші) туралы м?ліметтер:

Жеке т?л?аны? – ?леуетті ?нім берушіні? жеке басын ку?ландыратын ??жат с?йкес Т.А.?.

 

Жеке т?л?аны? – ?леуетті ?нім берушіні? жеке басын ку?ландыратын ??жатты? деректері (№, кім берген)

 

Жеке т?л?аны? – ?леуетті ?нім берушіні? тіркелген мекенжайы

 

Жеке т?л?аны? – ?леуетті ?нім берушіні? на?ты т?р?ылы?ты мекенжайы

 

Тіркеу туралы ку?лікті?, патентті? не ?аза?стан Республикасыны? за?намасына с?йкес конкурс м?ніне с?йкес келетін к?сіпкерлік ?ызметпен айналысу?а ???ы? беретін ?зге де ??жаттын н?мірі.

 

Жеке т?л?аны? – ?леуетті ?нім берушіні? банкті? деректемелері (СТН,БСН, ЖСК), сондай-а? жеке т?л?а?а ?ызмет к?рсететін банкті? немесе оны? филиалыны? толы? атауы мен мекенжайы.

 

Жеке т?л?аны? – ?леуетті ?нім берушіні? байланыс телефондары, почта мекенжайы мен электронды? почта мекенжайы (бол?ан жа?дайда)

 

1.__________________________________________________________________________

(жеке т?л?аны? Т.А.?. к?рсетіледі)

 

осы ?тініммен конкурс?а (конкурсты? толы? атауын к?рсету) ?леуетті ?нім беруші ретінде ?атысу?а ниет білдіреді ж?не конкурсты? ??жаттамада к?зделген талаптар мен шарттар?а с?йкес ?ызметтер к?рсетуді (?ажеттісін к?рсету керек) ж?зеге асыру?а келісім береді.

2.__________________________________________________________________________

(?леуетті ?нім берушіні? атауы)

осы?тініммен за?намада к?зделген б?зушылы?тарды? жо?ты?ын растайды.

3.__________________________________________________________________________

(за?ды т?л?аны? толы? атауы)

конкурсты? ??жаттамамен таныс?анын ж?не конкурсты ?йымдастырушы?а ж?не конкурсты? комиссия?а ?зіні? ???ы?ты? ?абілеті, біліктілігі, сапалы? ж?не _____________________

(?ажетін к?рсету)

к?рсетілетін ?ызметтерді? ?зге де сипаттамалары туралы д?рыс емес м?ліметтерді бергені ?шін жауапкершілігі, сондай-а? ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намасында к?зделген ?зге де шектеулерді са?тауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

________________________________________________________________________________

(за?ды т?л?аны? толы? атауы)

осы конкурс?а ?атысу?а ?тінімде ж?не о?ан ?оса берілетін ??жаттарда м?ндай д?рыс емес м?ліметтерді бергені ?шін ?зіне толы? жауапкершілікті ?абылдайды.

4.Осы конкурсты? ?тінім ____ к?н ішінде ?олданылады.

5._________________________________________________________________________

(за?ды т?л?аны? толы? атауы)

Конкурсты? же?імпазыдеп таныл?ан жа?дайда, біз шартты? орындалуын ?амтамасыз етуді шартты? жалпы сомасыны? ?ш пайызын ??райтын сомада енгізіге міндеттенеміз.

6.Конкурс?а ?атысу?а ?тінім бізді? арамызда?ы міндетті шартты? р?лін ат?арады.

 

К?ні

Басшыны? ?олы _________________М.О.

(Т.А.?., лауазымын к?рсету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы ?аласы Білім бас?армасы

«№26 жалпы білім беретін мектеп»

мемлекеттік мекемесінде білім

алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру

бойынша к?рсетілген ?ызметтерді

берушілерді та?дау ж?ніндегі

конкурсты? ??жаттама?а

5-?осымша

 

 

 

 

?ызметкерлерді? біліктілігі туралы м?ліметтер

(?леуетті ?нім беруші толтырады)

 

1.?леуетті ?нім берушіні? атауы _______________________________________________

__________________________________________________________________________

2.Орта білім беру ?йымындарында білім алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша ?ызметті к?рсету ?шін ______________________________________________

(?леуетті ?нім берушіні? атауын к?рсету)

?леуетті ?нім берушіде ?ажетті штат ?ызметкерлері бар.

?ызметкерлерді? жалпы саны ____ ??райды, оны? ішінде растайтын ??жаттарыны? к?шірмелері ?оса берілген_____ аспазшы, _____технолог, _____ диетолог ??райды:

?ызметкерді? Т.А.?.

Білімі ж?не маманды?ы

Маманды?ы бойынша е?бек ?тілі

Біліктілікті арттыру курстары туралы м?ліметтер

Ж?мыс істеуге р??сат берілгендігі туралы м?ліметтер (р??сат беру туралы белгісі бар медициналы? кітапшаларды? к?шірмелері)

 

 

 

 

 

Барлы?ы

 

 

 

 

3.Растайтын ??жаттарды? к?шірмелерін ?оса бере отырып, _____________________________ со??ы бес жыл ішінде конкурста сатып алынатын к?рсетілетін ?ызметтерге ??сас к?рсеткен ?ызметтерді? к?лемі.

Корсетілген ?ызметтерді? атауы

Тапсырыс берушулерді? атауы

?ызметтерді к?рсету орны ж?не жылы

 

 

 

 

 

4.__________________________________________________________________________

(?леуетті ?нім берушіні? атауын к?рсету)

Р??сат беру туралы белгісі бар ж?мыс?а жіберілген авток?лік пен ж?ргізушіге растайтын ??жаттарды? к?шірмелері ?оса берілген, ?ызмет к?рсетуі ?шін мамандарыл?ан авток?лігі (бар болса) бар:

К?лік т?рі

К?лік маркасы

Жекеменшік, жал?а алын?ан (кімнен)

Ж?ргізушіге р??сат беру туралы м?ліметтер (р??сат беру белгісі бар медициналы? кітапшаларды? к?шірмесі)

Ру?сат беру белгісі к?рсетілген к?лікті? санитарлы?- эпидемиологиялы? ?орытындысы

 

 

 

 

 

 

5.?аржы ресурстарына (а?ша ?аражаты: меншікті, кредиттік ж?не т.б. ) ?ол жеткізу туралы м?ліметтер. Т?менде санамалау.

__________________________________________________________________________

6. ?леуетті ?нім беруші ?ызмет к?рсету ?шін ресурстарды? бар екені туралы ?осымша м?ліметтерді к?рсетеді.

Біліктілігі туралы барлы? м?ліметтерді д?рысты?ын растаймын.

 

 

К?ні

Басшыны? ?олы _________________М.О.

(Т.А.?., лауазымын к?рсету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы ?аласы Білім бас?армасы

«№26 жалпы білім беретін мектеп»

мемлекеттік мекемесінде білім

алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру

бойынша к?рсетілген ?ызметтерді

берушілерді та?дау ж?ніндегі

конкурсты? ??жаттама?а

6-?осымша

 

 

 

Орта білім беру ?йымдарында білім алушыларды тама?тандыру ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызметтерді берушілерді тандау критерийлері

 

 

Критерийлер

Балдар

1

Конкурсты? нысанасы болып табылатын ?ызмет к?рсету нары?ында?ы т?жірибесі

?р жыл?а 1 балдан, біра? 5 балдан аспайды

2

Экологиялы? менеджмент ж?йесін ?ана?аттандыратын тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызметке ?олданылатын с?йкестік сертификатыны? бар-жо?ы

Жо?

(0 балл)

Бар

(2 балл)

3

Тама?тандыруды ?йымдастыру бойынша к?рсетілетін ?ызметке ?олданылатын менеджмент сапасы ж?йесі сертификатыны? бар-жо?ы

Жо?

(0 балл)

Бар

(3 балл)

4

Аспазшыларды? біліктілігі (10 балдан аспайды)

Арнайы орта білім

3-разряд

(1-балл)

Арнайы орта білім 4-разряд

(2-балл)

5-разряд ж?не (немесе жо?ар?ы білім )

(3 балл)

5

Технологты?, диетологты? болуы (4 баллдан аспайды)

Жо?

(0 балл)

Бір маман ?ана бар

(1 балл)

Бар (2 балл)

6

Шы?арыл?ан ?німні? ассортименттік тізбесіні? бар-жо?ы

10 нан кем ас атауы (1 балл)

10 нан- 30-?а жуы? ас атауы (2 балл)

30-дан 50-ге дейін ас атауы

(3-балл)

7

Азык-т?лікті санитарлы? эпидемиологиялы? ?орытындысы бар арнайы к?лікпен жеткізу шарттары

К?лік жо?

(0 балл)

Жалдамалы к?лік (3 балл)

Жеке к?лігіні? болуы (5 балл)Ескертпе: 4,5- тарма?тарда балдар ?р маман ?шін ?ойылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы ?аласы Білім бас?армасы

«№26 жалпы білім беретін мектеп»

мемлекеттік мекемесінде білім

алушыларды тама?тандыруды ?йымдастыру

бойынша к?рсетілген ?ызметтерді

берушілерді та?дау ж?ніндегі

конкурсты? ??жаттама?а

7-?осымша

 

 

Банктік кепілдік

__________________________________________________________________________<

шаблоны для dle

Категория: открытый конкурс

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.